Stap 3: Geschil indienen bij de geschilleninstantie

Als uw zorgaanbieder is aangesloten bij de geschilleninstantie van Stichting Klachtenregeling.nl en uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld met ondersteuning van de klachtenfunctionaris, kunt u uw klacht als geschil voorleggen bij de geschilleninstantie.

Wat doet de geschilleninstantie?

Na het indienen van uw geschil zal de onafhankelijke geschilleninstantie van Stichting Klachtenregeling.nl het geschil onderzoeken. Eerst wordt beoordeeld of het geschil op basis van de door u ingediende stukken in behandeling kan worden genomen. Indien nodig worden er aanvullende vragen gesteld.

Het geschil en de van u verkregen informatie worden voorgelegd aan de zorgaanbieder. Deze heeft 4 weken de tijd om schriftelijk te reageren. U ontvangt deze reactie ook. Vervolgens wordt indien nodig een deskundige ingeschakeld en kan er een hoorzitting worden gepland.

Na de hoorzitting zal de geschilleninstantie op basis van alle documenten en de toelichting daarop een uitspraak doen in de vorm van een bindend advies. De commissie kan daarbij een schadevergoeding toekennen van maximaal € 25.000. Een bindend advies betekent dat het in beginsel niet mogelijk is om uw klacht alsnog voor te leggen aan een rechter.

Waarover kunt u aankloppen bij de geschilleninstantie?

Het geschil dient verband te houden met de verleende zorg door een bij Stichting Klachtenregeling.nl aangesloten zorgaanbieder. Over de meeste gebeurtenissen en gedragingen van (medewerkers van) zorgaanbieders kan daarom worden geklaagd. In de geschillenregeling staan enkele zaken genoemd, die niet als geschil aan de orde kunnen komen, bijvoorbeeld als het geschil al eerder is behandeld door de geschilleninstantie.

Wie mag een geschil voorleggen?

Indien de zorgaanbieder is aangesloten bij Stichting Klachtenregeling.nl en u cliënt bent (geweest) van deze zorgaanbieder, kunt u een geschil voorleggen. Behalve de cliënt kan ook een gemachtigde, wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een ouder of mentor) en (in veel gevallen ook een) nabestaande een geschil indienen.

Wat kost het?

Het tarief voor het indienen van een geschil bij de geschilleninstantie is gekoppeld aan de griffiekosten voor kantonzaken met een maximum van € 125,00. Indien u niet om een schadevergoeding verzoekt, bedraagt het tarief € 50,00.

Hoe lang duurt het?

Behoudens bijzondere omstandigheden, wordt het geschil binnen 6 maanden afgerond.

En geschil indienen

Wilt u een geschil indienen? Dit kunt u doen door onderstaand formulier te downloaden en in te vullen. U kunt dit formulier mailen naar klachten@cbkz.nl. Indienen per post kan uiteraard ook. Stuurt u dan het formulier met eventuele bijlagen naar CBKZ, t.a.v. Geschilleninstantie SKR, Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem). Wilt u eerst meer weten dan kunt u ons op werkdagen bereiken op 085 – 485 85 60.

Download het klachtenformulier.

De volledige tekst van de geldende geschillenregeling kunt u hier downloaden.