Wat is een klachtenfunctionaris

Als u beiden na een gesprek er niet uitkomen, dan is de klachtenfunctionaris de volgende stap. Deze is onafhankelijk en probeert samen met u middels bemiddeling tot een oplossing te komen. Stichting Klachtenregeling.nl beschikt over een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Ook als u het gesprek met uw zorgverlener om de een of andere reden niet wilt aangaan, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Waarover kunt u klagen?

Als een zorgverlener in het kader van diens zorgverlening zich niet zorgvuldig gedraagt of als een zorgverlener weigert om iemand als vertegenwoordiger te beschouwen van een cliënt.

Door wie kan geklaagd worden?

Er kan geklaagd worden door de cliënt, maar ook door de vertegenwoordiger van de cliënt, of een nabestaande van de cliënt.

Hoe kunt u klagen?

De klacht moet schriftelijk ingediend worden. Is de zorgaanbieder aangesloten bij Klachtenregeling.nl, dan hebben we op deze website diverse plekken waar een klacht ingediend kan worden. Waaronder onderaan dit bericht.

Wat is een klachtenfunctionaris

Een klachtenfunctionaris is onafhankelijk en neemt uw klacht serieus. Zijn doel is het  bespreekbaar maken van klachten (of onvrede) en bemiddelen bij conflicten. Ook kunt bij hem/haar  terecht met uw verhaal. Tevens kan er voor gezorgd worden dat u een excuus krijgt van uw zorgverlener. Maar ook het wijzigen van de procedure die bij u tot uw klacht heeft geleid kan tot de resultaten behoren.

Buiten het aanhoren van uw klacht kan deze functionaris ook een bemiddelingsgesprek tussen u en de betreffende zorgverlener regelen. Maar hij/zij kan u ook adviseren bij de te nemen vervolgstappen.

Elke zorgverlener is volgens de wet Wkkgz verplicht zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie en de beschikking te hebben over een klachten functionaris.

Zijn er kosten aan verbonden?

Nee, de tijd die een klachtenfunctionaris aan u besteedt is voor u gratis. De kosten worden gedragen door het lidmaatschap van de zorgverlener bij de Stichting Klachtenregeling.nl.

Houdt u er dus wel rekening mee dat u alleen gebruik kunt maken van onze klachtenfunctionaris als de desbetreffende zorgverlener bij ons een lidmaatschap heeft.  Vraag uw zorgverlener er naar.

Verder moet u er rekening mee houden als u eigen juridische raadspersonen of deskundigen heeft ingeschakeld, deze kosten voor uw rekening zijn.

Kunt u de klacht intrekken?

Ja, tijdens de procedure kunt u de klacht intrekken. De klachtenfunctionaris zal zijn werkzaamheden omtrent uw klacht dan staken. U moet de klacht schriftelijk intrekken.

Wat u verder nog moet weten

De klachtenfunctionaris is op werkdagen gedurende kantooruren via mail en telefonisch beschikbaar voor klachten.

In geval van spoed neemt de klachtenfunctionaris direct na ontvangt van de klacht een voorlopige beslissing. Deze beslissing deelt hij mee aan de zorgverlener en de klager.

De plichten van een zorgverlener volgens de Wkkgz.

  • De zorgverlener is verplicht om ervoor te zorgen dat de klachtenfunctionaris zijn werk goed kan uitvoeren. Hij mag op geen enkele wijze de klachtenfunctionaris belemmeren.
  • Binnen 6 weken na indiening van de klacht zal de zorgverlener schriftelijk contact opnemen met de klager.Hij zal dan aangeven wat de uitslag is van de klacht. Deze uitslag moet vergezeld gaan met redenen die geleid hebben tot de uitslag.Verder geeft de zorgverlener aan welke maatregelen genomen gaan worden en binnen welke termijn deze gerealiseerd gaan worden.Soms is het niet mogelijk om binnen 6 weken dit te realiseren. In dat geval mag het termijn met maximaal 4 weken worden verlengd. De zorgaanbieder moet daarvan altijd de klager binnen de eerste 6 weken op de hoogte stellen.
  • Indien u niet akkoord gaat met de uitslag van de klacht, zal de zorgverlener aangeven dat het mogelijk is om in beroep te gaan bij de geschilleninstantie.

Als u als klager ervoor heeft gekozen géén gebruik te maken van een klachtenfunctionaris, en u komt na gezamenlijke gesprekken er niet uit, dan zal de  zorgverlener u er nogmaals op wijzen dat u gebruik kunt maken van de klachtenfunctionaris.

U wordt als klager op de hoogte gehouden van de behandeling van de klacht.

Geheimhouding

Iedereen die bij de behandeling van de klacht is betrokken is tot geheimhouding verplicht. Dit betreft alle gegevens die bij behandeling ter kennis zijn gekomen.

Tot welk oordeel kan de klachtenfunctionaris komen?

  • De klacht is niet ontvankelijk
  • De klachtenfunctionaris is onbevoegd van de klacht kennis te nemen
  • De klacht is ongegrond
  • De klacht is geheel of gedeeltelijk gegrond. In dit geval zal de klachtenfunctionaris een advies aan de zorgverlener geven. Dit advies houdt in welke maatregelen genomen kunnen worden naar de cliënt toe of naar cliënten in het algemeen.

Aanvraag klachtenfunctionaris

Om gebruik te kunnen maken van onze klachtenfunctionaris kunt u het beste gebruik maken van het onderstaande formulier. Er wordt dan binnen 2 werkdagen contact met u opgenomen.


    Meer weten over de stap ná de klachtenfunctionaris? De geschilleninstantie? Lees dan hier verder.